Oferta

Głównym polem działalności Laboratorium Drogowego są badania typu mm-a.

W ofercie posiadamy szeroką gamę innych usług – badania asfaltów, wypełniaczy, kruszyw, gruntów czy badania polowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty lub do bezpośredniego kontaktu z Laboratorium głównym.

 • badania typu mm-a
 • TSRST
 • badania wypełniaczy
 • badania asfaltów
 • granulat asfaltowy
 • koleinowanie
 • badania betonów
 • odwierty w nawierzchni

Laboratorium od początku działalności opracowało około 650 badań typu mm-a.

Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wyposażenie badawcze dla prawidłowego zaprojektowania każdego rodzaju mieszanki.

Większość metod badawczych wykorzystywanych przy wykonywaniu badań typu znajduje się w zakresie akredytacji.

Możliwości wykonania badań typu:

 • „Sprawdzenie z mm-a – walidacja produkcji” – Zleceniodawca dostarcza do Laboratorium receptę (badanie typu) na mm-a oraz mieszankę wyprodukowaną na WMB. Laboratorium wykonuje komplet niezbędnych badań i sprawdza zgodność mieszanki z wymaganiami (najczęściej WT-2 wydane przez GDDKiA).
 • „Sprawdzenie z materiałów – walidacja w laboratorium” – Zleceniodawca dostarcza do laboratorium projekt badania typu oraz materiały wsadowe. Laboratorium wykonuje zarób zgodny z badaniem typu oraz komplet badań sprawdzających.
 • „Projekt recepty – walidacja w laboratorium” – Zleceniodawca dostarcza materiały wsadowe a całość projektowania oraz wykonanie kompletu badań leży po stronie laboratorium.

Najczęściej wykorzystywaną metodą jest walidacja w laboratorium, kiedy to klient dostarcza materiały wsadowe i pozostawia całość projektowania badania typu w rękach Laboratorium. Zaletą takiego rozwiązania (z punktu widzenia klienta) jest przerzucenie całego ryzyka projektowania na laboratorium. Klienci płacą wyłącznie za „udaną próbę” tzn. po uzyskaniu badania typu spełniającego wszystkie ustalone wymagania.

W celu uzyskania oferty na przeprowadzenie badań typu prosimy o wysłanie zapytania na adres biuro@badaniatypu.pl. Pozwoli nam to na przygotowanie indywidualnej oferty.

ITSR
ekstraktor ultradźwiękowy
zagęszczarka

Od listopada 2017 r. Laboratorium dysponuje serwo-hydrauliczną uniwersalną maszyną wytrzymałościową UTM-30 firmy IPC Global pozwalającą na przeprowadzanie badania pękania niskotemperaturowego niezbędnego przy projektowaniu AC WMS na warstwę wiążąc zgodnie z normą PN-EN 12697-46:2012

 

Badanie sztywności i odporności na zmęczenie - badanie wymagane przy projektowaniu mieszanek na warstwę podbudowy i warstwę wiążąca AC WMS wykonujemy od
listopada 2017 r. zgodnie z normą PN-EN: 12697-26:2012, PN-EN: 12697-24:2012

wypełniacz
wypełniacz

Od 2015 roku do oferty wprowadzono badania typu wypełniaczy (lub też pyłów z odpylania).

Wykonujemy następujące badania wypełniaczy:

 • uziarnienie i gęstość
 • zawartość wody w wypełniaczu
 • wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym wypełniaczu
 • rozpuszczalność wypełniacza w wodzie
 • liczba bitumiczna
 • jakość pyłów

Na chwilę obecną Laboratorium dysponuje sprzętem pozwalającym na wykonanie następujących badań asfaltów:

 • penetracja
 • temperatura mięknienia
 • nawrót sprężysty asfaltów modyfikowanych

 

Zakup wyparki obrotowej umożliwił odzyskiwanie asfaltu po ekstrakcji mm-a, dzięki czemu powyższe badania możemy również wykonywać na asfalcie odzyskanym z mieszanki mineralno-asfaltowej lub granulatu asfaltowego.

Laboratorium posiada wyposażenie umożliwiające wykonywanie wszystkich badań określonych zapisami WT-2 2014 a niezbędnych do prawidłowego przebadania i opisania granulatu asfaltowego przed zastosowaniem go w mm-a.

Dzięki badaniom granulatu asfaltowego przeprowadzanych w całości w Laboratorium oferujemy klientom opracowywanie badań typu z zastosowaniem granulatu asfaltowego.

płyty do koleinowania
koleinomierz

Koleinowanie jest niezbędnym badaniem wymaganym w WT-2 dla wszystkich rodzajów mieszanek przeznaczonych dla ruchu kategorii KR3 i wyższych. Wynik koleinowania jest nieodzownym elementem badania typu.

Laboratorium posiada ogromne doświadczenie w wykonywaniu badania koleinowania (około 1 600 przeprowadzonych badań). Badanie jest objęte zakresem posiadanej przez nas akredytacji.

Proponujemy wykonywanie badania koleinowania zgodnie z PN-EN 12697-22 (mały koleinomierz, badanie w powietrzu w 60oC, 10 000 cykli), w jednym z wariantów:

 • Badanie na próbkach wyciętych z nawierzchni – preferujemy wykonywanie badania na próbkach o średnicy 250 mm
 • Badanie z dostarczonej mm-a
 • Wykonanie zarobu laboratoryjnego z dostarczonym materiałów wsadowych a następnie wykonanie badania.

Zaletą Laboratorium jest krótki czas realizacji zleceń na wykonanie badania koleinowania. Najczęściej udaje nam się przekazać klientowi wynik badania w czasie do 4 dni od przekazania próbek.

prasa do zgniatania betonu
próbki betonowe

Laboratorium wykonuje następujące badania betonów:

 • przygotowanie i przechowywanie próbek
 • wytrzymałość na ściskanie
 • nasiąkliwość
 • wodoprzepuszczalność
 • mrozoodporność

Zakres akredytacji obejmuje badania wytrzymałości na ściskanie oraz nasiąkliwości

Laboratorium dysponuje nowoczesną przyczepą wiertniczą firmy Infratest. Dzięki zakupowi wiertnicy nawet największe zlecenia na odwierty w nawierzchniach bitumicznych jesteśmy w stanie wykonać w krótkim terminie.

W szczególności oferujemy:

 • Odwierty w nawierzchni bitumicznej (częstotliwość każdorazowo uzgodniona z inwestorem) – z określeniem grubości oraz ilości warstw bitumicznych a także z możliwością określenia modułów sztywności pełzania dla wyznaczonych warstw
 • Badanie rodzaju oraz grubości podbudowy niebitumicznej
 • Odwierty w gruncie do głębokości 2,5 m ppt; określamy rodzaje gruntów oraz poziom występowania wody gruntowej.
 • Ugięcia nawierzchni belką Benkelmanna