Dotacja UE

28 grudnia 2017 r. Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

 

Tytuł projektu: Infrastruktura B+R do rozwoju innowacyjności firmy

Wartość projektu: 664 556,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 297 159,50 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki przez inwestycję w rozbudowę infrastruktury B+R, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Inwestycja umożliwi prowadzenie własnych prac o charakterze badawczo-rozwojowym, których rezultaty poszerzą ofertę handlową w zakresie świadczenia usług, w tym usług o charakterze prac badawczo-rozwojowych dla podmiotów zewnętrznych.

Projekt obejmuje 2 zadania uwzględniające zakup aparatury i wyposażenia B+R, które zwiększą kompetencje i wiedzę pracowników. Realizacja projektu i jego rezultaty przyczynią się do wzmocnienia potencjału absorpcji innowacji z obszaru materiałów budowlanych stosowanych do budowy nawierzchni dróg, w tym z wykorzystaniem materiałów odpadowych. Projekt umocni pozycję przedsiębiorstwa i będzie miał wymierny wpływ na jego kondycję finansową poprzez generowanie zysków ze sprzedaży nowych usług. Przedsiębiorstwo uzyska innowacyjny charakter i będzie funkcjonowało w oparciu o nowoczesne zaplecze B+R i wykwalifikowaną kadrę oferując usługi oparte na badaniach i wiedzy.

 


 

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2017

Dnia 25.09.2017 r. na stronie www.badaniatypu.pl w zakładce dotacje UE umieszczono zapytanie ofertowe nr 7/2017 dotyczące dostawy sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu związanego z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Infrastruktura B+R do rozwoju innowacyjności firmy.

 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty od dwóch firm.

 

Zwycięzcą została firma Controls Polska Sp. z o.o. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą ilość punktów.

 


 

Pytanie i odpowiedzi do postępowania nr 7/2017

Dotyczy postępowania nr 7/2017 o udzielenie zamówień publicznych na dostawę sprzętu laboratoryjnego, w ramach projektu związanego z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Tytuł projektu: Infrastruktura B+R do rozwoju innowacyjności firmy

 

Pytanie 1.

Czy dopuszczą Państwo zagęszczarkę wyposażoną we własny, zintegrowany kontroler ale nie będący komputerem „all-in-one”? Kontroler umożliwia nadzorowanie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeprowadzenie pełnego cyklu zagęszczania

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 2.

Czy dopuszczą Państwo zagęszczarkę wyposażoną w wibrator o stałej wibracji 50 Hz?

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 3.

Jaki rodzaj uszczelnienia siłownika wymagany jest dla prasy servo-hydraulicznej? Labiryntowy czy elastomerowy?

Odpowiedź: Labiryntowy

 

Pytanie 4.

Jaki rodzaj pompy hydraulicznej dla prasy servo-hydraulicznej wymagają Państwo w maszynie? Pompa standardowa o stałej prędkości pracy lub zaawansowana o zmiennej wydajności zależnej od zapotrzebowania maszyny na ciśnienie oleju.

Odpowiedź: Nie oceniamy ofert ze względu na tryb pracy pompy hydraulicznej

 

Pytanie 5.

Jaki jest wymagany minimalny okres gwarancji?

Odpowiedź: 12 miesięcy

 

Pytanie 6.

W jaki sposób ma być sterowana komora klimatyczna w prasie servo-hydraulicznej. Z poziomu własnego sterownika czy z poziomu programu komputerowego sterującego maszyną wytrzymałościową?

Odpowiedź: W sposób dowolny, nie stosujemy tego kryterium.


 

Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki pragnie poinformować o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę sprzętu laboratoryjnego, w ramach projektu związanego z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Tytuł projektu: Infrastruktura B+R do rozwoju innowacyjności firmy